Ве известуваме дека Директорот на СОУ „Љупчо Сантов” – Кочани, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006,89/2008 и 06/2010) ги определи следните лица:

Стојанка Стојанова – email: sstojanovas[at]yahoo.com

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат  некаков вид и степен на попреченост:
Катерина Димитровa   – email: katerinadimitrova83[at]yahoo.com

за службени лицa задолжени за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во СОУ „Љупчо Сантов” – Кочани.

Средното општинско училиште „Љупчо Сантов” – Кочани е основано со Одлука на Народен одбор на Општина Кочани бр. 01-6101 од 30.09.1960 година.

Адреса: ул.„Глигор Апостолов – Гочо“ бр.31
2300 Кочани, Република Македонија

Телефон: + 389 (0) 33 271 246;
Факс: +389 (0) 33 271 598;

Интернет страница:

www.santov.mk

електронска пошта: ljsantov[at]yahoo.com

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:

1.  Јавни набавки

Број на оглас 03-191/2/2017

Број на оглас 03-211/2/2017

Број на оглас 03-271/2/2017

2.  Финансиски извештаи

Биланс на состојба за 2016 година

Приходи и расходи во текот на годината – Биланс на приходите и расходите за 2016 година

Биланс на состојба 2017

Биланси и раходи 2017

3.  Други акти на училиштето

Програма за работа на училиштето 2017-18

Статут на училиштето

4.  Барања и други обрасци

ОБРАЗЕЦ БР.14 – Барање за пристап до информации од јавен карактер

Прописи: