ОБРАЗЕЦ БР.11 – Барање за свидетелство, диплома

Уплатници за ОБРАЗЕЦ БР.11:  (за Дупликат Диплома, Административна Такса, Одјава во Службен Весник)

ОБРАЗЕЦ БР.15 – Барање за вонреден

Уплатници за ОБРАЗЕЦ БР.15:  (за отворање на досие за вонреденАдминистративна Такса)

ОБРАЗЕЦ БР.14 – Барање за пристап до информации од јавен карактер