Никола Николов

Опис и мислење за училиштето …………………………