СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ

Во рамките на СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани е формиран Училишен спортски клуб  „Љупчо Сантов 2014“, во кој опстојуваат неколку спортски …

ХОР И ОРКЕСТАР

Хорот и Оркестарот во СОУ,,Љупчо Сантов,,-Кочани постојат од 2.000-та година, поточно од вработувањето на професорот по музика Тодор Филипов во …